Reklamační řád společnosti

Společnost FINANCE a její Spolupracovníci si kladou za cíl kvalitní zprostředkovaní a spokojené zákazníky. Tento Reklamační řád je vydán za účelem vyřízení případných stížností na Spolupracovníky Společnosti FINANCE a na jejich činnost. Důraz klademe na to, aby byla každá stížnost objektivně a včas posouzena a výsledek byl předán Zákazníkovi a všem dalším zúčastněným stranám.

Základní informace

Reklamační řád navazuje na Kodex etiky Společnosti FINANCE V+V, který je v souladu s etickými kodexi jiných institucí, nimiž je Společnost FINANCE V+V vázána. Zejména proto, že řada stížností se může týkat neetického postupu a chování spolupracovníků. K povinnostem každého ze Spolupracovníků patří dodržovat zásady Etického kodexu, k čemuž jsou zavázáni smluvním vztahem se Společností FINANCE V+V. Stížnosti vyřizuje ředitel obchodu Společnosti FINANCE V+V, kterého zastupuje v případě nepřítomnosti jednatel společnosti, tito zodpovídají za administraci každého případu, jeho evidenci a archivaci. Shromažďují podklady, kontrolují a zajišťují včasnost jejich dodání, dále komunikují se všemi zúčastněnými stranami.

Rozlišení stížností

Standadní stížnosti

Řeší ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, vyhodnocuje standardní případy stížností, tzn. takové případy, u nichž lze na základě dodaných podkladů posoudit oprávněnost stížnosti a případné pochybení.

Nestandardní stížnosti

Řeší ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, spolu s přizvanými specialisty, popř. orgány státní moci, obvykle se jedná o složité případy (např. podezření na trestnou činnost, porušení zákonů…)

Postu při vyřízení stížnosti

1.

Zaevidování stížnosti

Každá stížnost musí být podána vždy písemnou formou a to buď dopisem nebo e-mailem. Stížnost musí obsahovat shrnutí prohřešku, datum, kontaktní údaje a podpis.

2.

Přezkoumání stížnosti

Ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, přezkoumá podanou stížnost a požádá zůčastněné strany za Společnosti FINANCE k vyjádření. Zúčastněná strana ze Společnosti FINANCE je Spolupracovník, kterého se stížnost týká a jeho přímý nadřízený manažer, popř. další Spolupracovníci. Zúčastněné strany jsou povinny vyjádřit se ke stížnosti ve stanoveném termínu a v případě potřeby se na vyzvání dostavit na cenrálu Společnosti FINANCE k osobnímu projednání. Také zákazník, který stížnost podal může být požádán o doplnění informací.

3.

Návrh řešení

Ředitel obchodu Společnosti FINANCE, popř. jednatel společnosti, posoudí oprávnění stížnosti a navrhne její řešení. Tyto informace budo vždy písemnou formou a ta bude zaslána všem zúčastněným stranám. Termín pro vyřízení stížnosti se stanovuje na 1.měsíc od data doručení stížnosti.

4.

Vyřízení

Pokud Zákazník nesouhlasí s vyřízením žádosti, písemně to sdělí Společnosti FINANCE a případně dodá další nové skutečnosti, které se týkají stížnosti. Následně se stížnost řeší obdobným postupem.

Interní opatření společnosti FINANCE V+V

Pokud se stížnost na Spolupracovníka Společnosti FINANCE prokáže jako oprávněná, budou vyvozena dle míry porušení Etického kodexu nápravná opatření. Tato opatření budou sdělena Spolupracovníkovi, který pochybil, ústně nebo písemně a mohou být dle míry pochybení následující :

Tento reklamační řád byl schválen dne 15.2.2015 a nabývá platnosti k datu 16.2.2015